Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά ανά ΤΜΗΜΑ αποκλειστικά βάσει τιμής (του άρθρου 27 του ν.4412/16).

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

Διακήρυξη με αρ.58-2020 για την προμήθεια τροφίμων

Αίτηση (91842)

ΤΕΥΔ (91842)

Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης (91842)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (91842)

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (91842)

Σημείωση: Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται να συμπληρώσει το πεδίο “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους).