Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ είναι ένας κοινωνικός φορέας (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), που δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1997 και απέκτησε τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας το 1999.

Αυτή τη στιγμή υλοποιεί προγράμματα στέγασης και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε πρόσφυγες, σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τη UNICEF, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κ.α. καθώς επίσης και προγράμματα απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και στήριξης ατόμων και οικογενειών με οικονομικά προβλήματα.

2. Τι πληροφορίες έχουμε

2.1 Στο πλαίσιο του έργου μας στην Ηλιακτίδα, έχουμε αρχειοθετημένα στοιχεία ωφελουμένων προγραμμάτων, που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στοιχεία ταυτότητας, αριθμούς φορολογικού μητρώου και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση κατοικίας, πληροφορίες για την εκπαίδευση και την οικονομική κατάσταση, ιατρικό ιστορικό κ.α. Ειδικά όσον αφορά τους ωφελούμενους πρόσφυγες και μετανάστες, έχουμε διάφορα στοιχεία ευαλωτότητας τους.

2.2 Επιπλέον, έχουμε αποθηκευμένα στοιχεία εργαζομένων και εθελοντών, των οποίων η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ ή έχει λήξει, και ενδιαφερομένων να εργαστούν στην Ηλιακτίδα. Τα στοιχεία αφορούν μεταξύ άλλων στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς φορολογικού μητρώου και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση κατοικίας, πληροφορίες για την εκπαίδευση και την οικονομική κατάσταση, και κάθε πληροφορία, που μπορεί να περιλαμβάνεται στο βιογραφικό ενός εργαζομένου.

2.3 Η Ηλιακτίδα έχει στοιχεία προμηθευτών υπηρεσιών ή/και προϊόντων, που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, και αριθμό φορολογικού μητρώου.

2.4 Η Ηλιακτίδα έχει επίσης στοιχεία των αποστολέων μηνυμάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μέσω σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

2.5 Τέλος, η Ηλιακτίδα διαθέτει λίστα παραληπτών μηνυμάτων μέσω email, η οποία αφορά ενδιαφερόμενους για νέα – ανακοινώσεις του οργανισμού καθώς και για προσφορά θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

3. Τρόπος συλλογής δεδομένων

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

3.1 Δεδομένα που δεν συλλέγονται αυτόματα

  • 1.1 Κοινοποιούνται στην Ηλιακτίδα από τους συνεργάτες της για την υλοποίηση προγραμμάτων ή από άλλους οργανισμούς ή/και αρχές.
  • 1.2 Δηλώνονται από τα ίδια τα υποκείμενα δεδομένων κατά την δήλωση ένταξής τους σε προγράμματα της Ηλιακτίδας, ή κατά τη διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων, είτε αυτές αφορούν ωφελούμενους είτε υποψήφιους εργαζόμενους και εθελοντές, ή κατά την υποβολή βιογραφικού και λοιπών δικαιολογητικών για θέσεις εργασίας αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ ή ηλεκτρονικά μέσα από ειδική φόρμα, που υπάρχει εδώ: www.iliaktida-amea.gr/cv/.
  • 1.3 Για την λίστα παραληπτών μηνυμάτων, με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τα ίδια τα υποκείμενα.

3.2 Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

3.2.1 Η ιστοσελίδα της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (www.iliaktida-amea.gr) χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη. Τα cookies δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών, άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο browser, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

4. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που συλλέγουμε

Τα στοιχεία, που συλλέγει η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ χρησιμοποιούνται:

4.1 Για τους ωφελούμενους

Για την ταυτοποίηση, επικοινωνία και πρόσβαση των ωφελουμένων σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και νομικής υποστήριξης που παρέχονται από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ ή/και συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικά όσον αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως το ιατρικό – ψυχολογικό ιστορικό, επεξεργάζονται με στόχο την παροχή εξειδικευμένων  υπηρεσιών υποστήριξης από το επιστημονικό προσωπικό σε κάθε ωφελούμενο. Επιπλέον, για την παροχή βεβαιώσεων σε αρμόδιες αρχές, όταν απαιτηθεί.

4.2 Για τους εργαζόμενους και εθελοντές

Για την ταυτοποίηση, επικοινωνία και κάλυψη των υποχρεώσεων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ απέναντι στους εργαζόμενους και εθελοντές, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καταβολή μισθών και επιδομάτων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και παροχή αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων εργασίας και συστατικών επιστολών, αν αυτές απαιτηθούν από το ίδιο το υποκείμενο.

Πριν την έναρξη συνεργασίας τα στοιχεία, που παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι με τη κατάθεση των βιογραφικών τους, χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

4.3 Για τους προμηθευτές και συνεργάτες

Για την επικοινωνία μαζί τους, την υπογραφή συμφωνητικών συνεργασίας και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών. Κατά τη διαδικασία διαγωνισμών ή προσκλήσεων προσφορών για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση των προσφορών με τους συγκεκριμένους προμηθευτές και για την επικοινωνία μαζί τους για την ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

4.4 Για τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν παράπονο ή καταγγελία

Για την επικοινωνία μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματος, που θέτουν. Τα στοιχεία (ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του παραπόνου ή της καταγγελίας) μπορεί να κοινοποιηθούν για περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες αρχές.

4.5 Για όλα τα υποκείμενα

Για την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων.

5. Προστασία των δεδομένων

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των παραπάνω δεδομένων, είτε αυτά αποθηκεύονται ως φυσικά αρχεία, είτε ως ηλεκτρονικά.

Το υποκείμενο αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016.

 

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι εργαζόμενοι, που είναι αρμόδιοι για την διεκπαιρέωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

7. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα με συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, στο πλαίσιο των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της οργάνωσης.

 

8. Συγκατάθεση υποκειμένου

8.1 Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Με την αποδοχή των παραπάνω όρων και με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου.

8.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, κ. Κωνσταντινίδη Σταύρο στο info@dataplan.gr (εφεξής ΥΠΔ).

8.3 Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται στη πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων σύμβασης ή η συμμόρφωση της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με νόμιμες υποχρεώσεις της.

 

9. Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και να ενημερώσει εγγράφως τον ΥΠΔ.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να ενημερώσετε άμεσα τη διοίκηση της εταιρείας, στέλνοντας email στο contact@iliaktida-amea.gr.

11. Αλλαγές πολιτικής προστασίας δεδομένων

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.iliaktida-amea.gr και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

12. Επικοινωνία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον ΥΠΠΔ της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, κ. Κωνσταντινίδη Σταύρο, αριθμός τηλεφώνου: 23510 37162, email: info@dataplan.gr

Ελληνικα