ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Προκήρυξη (16/4/2021) Διερμηνέας Φαρσί – ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς

update: 27/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την Προκήρυξη (16/04/2021) Διερμηνέας Φαρσί ESTIA 2021 – Κιλκίς

*****

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων & των δικαιολογητικών για την Προκήρυξη (16-04-2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μιας θέσης Διερμηνέα Φαρσί για τις πόλεις Κιλκίς και Πολύκαστρο στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 και χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: jobskilkis@iliaktida-amea.gr όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (16/04/2021) Διερμηνέας Φαρσί. Η προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 5 Μαίου 2021 στις 15:00. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobskilkis@iliaktida-amea.gr.

Παράταση Προκήρυξης 16-4-2021 Διερμηνέας Φαρσί ESTIA 2021-Κιλκίς


Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 και χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τις πόλεις Κιλκίς και Πολύκαστρο.

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ
Διερμηνέας Φαρσί Φαρσί 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερα:

Προκήρυξη 16-4-2021 Διερμηνέας Φαρσί ESTIA 2021 – Κιλκίς
ΑΙΤΗΣΗ 16-4-2021 Διερμηνέας Κιλκίς
Υπευθυνη δήλωση Ν105. ΠΟΙΝΙΚΟ

Ελληνικα