Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 στο Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5072622 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και της συνέχειας της Δράσης στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο: «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τις πόλεις Κιλκίς και Πολύκαστρο.

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ
Διερμηνέας Φαρσί Διερ. Φαρσί 1
Δικηγόρος Δικηγόρος 1
Επόπτης Στέγασης Επόπτης 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (η ειδικότητα των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή), Πλήρους Απασχόλησης.

Περισσότερα:
Προκήρυξη 21-12-2020 ESTIA II Κιλκίς
Υπεύθυνη δήλωση Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ 21-12-2020 ΕΣΤΙΑ ΙΙ Κιλκίς

Ελληνικα