Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 61509.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Πινακας Τροφίμων – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ

ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) για τροφοδοσία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών για τροφοδοσία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ