Προκήρυξη (22/9/2023) Οδηγός και Διερμηνείς Σομαλικών.

Προκήρυξη (22/9/2023) Οδηγός και Διερμηνείς Σομαλικών.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Πύργος¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001655, 3) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Σουράδα¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001653, 4) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Λιμανάκι¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001652,  5) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Ροιά¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001650, ¨Κ.Φ.Α.Α. 6) ¨Φοίνικας¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001654, και ένταξη στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021 – 2027». Με διάρκεια υλοποίησης από 1-8-2023 έως και 31/7/2024. Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
ΟΔΗΓΟΣ ΟΔ 1
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ ΣΟΜ 3

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους  Απασχόλησης.

Προκήρυξη 22-9-2023 Οδηγός και Διερμηνείς Σομαλικών

Αίτηση-Διερμηνέας-Σομαλικών

Αίτηση-Οδηγός

υπευθυνη-δήλωση-Μη-Καταδίκης (1)

 

Ελληνικα