Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί αίτημα για προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη Μυτιλήνη (CPV: 09135100-5, Πετρέλαιο θέρμανσης), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″», με κωδικό ΟΠΣ 5163939, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:

Αίτημα για προσφορές για πετρέλαιο θέρμανσης (Μυτιλήνη) με αρ.45-2022
Αίτηση
Οικονομική προσφορά

 

Ελληνικα