Ειδικότητα:  Υπεύθυνος Δεδομένων

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15399 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15396 Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού
15397 Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού
15398 Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού

 

Ειδικότητα:  Υπεύθυνος Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15395 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Φαρσί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15393 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15394 Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-12-2021 Διερμηνέας Φαρσί
Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-12-2021 Υπεύθυνος Προμηθειών
Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-12-2021 Υπεύθυνος Δεδομένων

Ελληνικα