Προκήρυξη 20-12-2021. Υπ. Δεδομένων – Υπ. Προμηθειών – Διερμηνέας Φαρσί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με διάρκεια υλοποίησης από 1/6/2021 έως και 31/01/2022.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός θέσεων
Υπεύθυνος Δεδομένων Υπ. Δεδομένων 1
Υπεύθυνος Προμηθειών Υπ. Προμηθειών 1
Διερμηνέας Φαρσί Φαρσί 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Ιανουαρίου 2022 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερα:

Προκήρυξη 20-12-2021. Υπ. Δεδομένων – Υπ. Προμηθειών – Διερμηνέας Φαρσί
Αίτηση 20-12-2021 Υπ. Προμηθειών
Αίτηση 20-12-2021 Υπ. Δεδομένων
Αίτηση 20-12-2021 Διερμηνέας Φαρσί
Υπεύθυνη δήλωση Ν105. ΠΟΙΝΙΚΟ

Ελληνικα