Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους νομούς Λέσβου (δήμος Μυτιλήνης) και Κιλκίς (δήμος Κιλκίς και δήμος Παιονίας), στο πλαίσιο των δράσεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5131435, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» (“Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece”) και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α Πρόσκλησης 5025), που συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Bοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με κατάθεση φυσικού φακέλου είναι η Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Διακήρυξη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με αρ.12-2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αντικείμενο σύμβασης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Τεχνική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Οικονομική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Εγγυητική επιστολή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο συμφωνητικού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Αίτηση)

Ελληνικα