Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Ψυχολόγος ΨΥ 1

«Η Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής The Home Project, χρηματοδοτείται από τη The HOME Project και λειτουργεί σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Ο κοινωφελής οργανισμός The HOME Project συστάθηκε με σκοπό την παροχή ενός ολιστικού προγράμματος υποστήριξης, προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στη χώρα μας».

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30η Ιουνίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.  Ο/η εργαζόμενος/η θα προσφέρουν τις υπηρεσίες του στη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής The Home Project.

Περισσότερα:

Προκήρυξη 5-4-2021 Ψυχολόγος
ΑΙΤΗΣΗ 5-4-2021 Ψυχολόγος
Υπεύθυνη δήλωση Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ

Ελληνικα