Προκήρυξη Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λέσβος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5063493 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με διάρκεια υλοποίησης από 1/2/2021 έως και 31/1/2022.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων – άνω των 16 ετών- σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την πόλη της Μυτιλήνης.

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ
Συντονιστής Μονάδας Συντονιστής 1
Δικηγόρος Δικηγόρος 1
Κοινωνικός Λειτουργός Κ.Λ. 1
Φροντιστής ΦΡΟ. 2
Παιδαγωγός ΠΑΙΔ. 1
Κοινωνικός Επιστήμων Κ.Ε. 1
Οικονομικός/Διοικητικός Υπεύθυνος Οικ. Διοικ.

1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης (η ειδικότητα των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή όχι πλήρους απασχόλησης).

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Ιανουαρίου 2022 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31 Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερα:
Προκήρυξη 7-1-2021 Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Λέσβος
ΑΙΤΗΣΗ Προκήρυξης 7-1-2021 Εποπτευόμενα Διαμερίσματα