Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με αριθμό 108/2020

Η Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», λαμβάνοντας υπόψιν:

  • το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
  • την άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 (κωδικός CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης),

Η εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διαστήματος έξι (6) έως δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για ISO EN 9001-2015 με αρ.108-2020
Πρότυπο προσφοράς για ISO-EN9001 2015 με αρ.108-2020

Ελληνικα