Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της υπο αίρεση Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 στο Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5072622 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου και με χρονικό διάστημα υλοποίησης από 1/11/2020 έως τις 31/12/2020. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τις πόλεις Κιλκίς και Πολύκαστρο

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ
Διερμηνέας Αραβικών ΔΙΕΡ. Αραβικά 2
Διερμηνέας Φαρσί ΔΙΕΡ. Φαρσί 2
Διερμηνέας Κουρμαντζί ΔΙΕΡ. Κουρμαντζί 1
Υπεύθυνος Αποθήκης ΑΠΘ. 1
Υπεύθυνος Δεδομένων ΥΠ. ΔΕΔ. 1
Επόπτης Στέγασης ΕΠ. ΣΤΕΓ 5
Κοινωνικός Επιστήμονας Κ. Ε. 6
Κοινωνικός Λειτουργός Κ.Λ. 2
Ψυχολόγος ΨΥ. 1
Λογιστής ΛΟΓ. 1
Οδηγός ΟΔΗ. 2
Συντονιστής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Σ. Υπ. Υπηρ. 1
Συντονιστής Πεδίου – Έργου Σ. Πεδίου – Έργου 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις πόλεις Κιλκίς και Πολύκαστρο και κοντινές περιοχές όπου διατίθενται ή μισθώνονται ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα και μονάδες στέγασης στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Προκήρυξη-6-10-2020-ΕΣΤΙΑ-ΙΙ-Κιλκίς
Υπευθυνη-δήλωση-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ-6-10-2020-ΕΣΤΙΑ-ΙΙ-Κιλκίς