79/2020 ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωση ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 20/08/2020


Παροχή διευκρινίσεων για τον υπ’αρ.79/2020 συνοπτικό διαγωνισμό, με αριθμ. πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: 12122 και τίτλο «Μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωσης ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo»

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο φαίνονται οι διευκρινίσεις που δόθηκαν κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων εταιριών:

Παροχή-Διευκρινίσεων-για-τη-μίσθωση-οχημάτων-VAN-με-αρ.-79-2020


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18/08/2020


Ως προς τα ακόλουθα σημεία:

το κριτήριο κατακύρωσης. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως εκείνος θα οριστεί στην οικονομική προσφορά).

-Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα πεδία “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητες Β και Γ του παρόντος μέρους) “ΜΕΡΟΣ 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ”καθότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει προσδιορίσει σχετικά κριτήρια στην υπ’αρ.79/2020 διακήρυξη.

Ορθή-επανάληψη-για-τη-μίσθωση-οχημάτων-VAN-με-αρ.79-2020
Τεχνική-Προσφορά
Οικονομική-Προσφορά


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17/08/2020


Ως προς τα ακόλουθα σημεία:

Α.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, 1.1.5. Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον Euro 4, σελίδα 47 και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον Euro 4, σελίδα 85

Α.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, 2.1.3. Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης τουλάχιστον τριών κυβικών μέτρων (3 m3), σελίδα 48 και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης τουλάχιστον τριών κυβικών μέτρων (3 m3), σελίδα 86

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τη μίσθωση οχημάτων VAN με αρ.79-2020

 


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωσης ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 37.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της 3ης Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018”» και της 1ης τροποποίησης της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 – Δομή Σκρα 5″»

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 24-08-2020, 17:00.

Διακήρυξη για μίσθωση οχημάτων VAN με αρ.79-2020
Αίτηση
Τεχνική Προσφορά 79/2020
Οικονομική Προσφορά 79-2020
ΤΕΥΔ 79-2020