Πρόσκληση για προσφορές για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά προσώπων με αριθμό 46/2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου (η επιλογή των οχημάτων θα γίνει βάσει συνάρτησης που αναφέρεται ακολούθως στην παράγραφο «Επιλογή προμηθευτή») για τη μετακίνηση ωφελούμενων και προσωπικού στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: “ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, στις 10:00 π.μ.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες το παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση για μίσθωση VAN με αρ. 46-2020