Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, είναι Δικαιούχος της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες 4 Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, προκηρύσει 1 (μία) θέση Εργασίας για ένα Στέλεχος Τύπου 1. Η Δράση υλοποιείται για το χρονικό διάστημα από 11/2/2019 έως 30/9/2021. ”

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Κέντρων Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός Θέσεων
Στέλεχος Τύπου 1 (οικονομικών ή νομικών σπουδών)

 

Στ.Τύπου 1 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την ημέρα της πρόσληψης έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ 21-01-2020 ΚΑΛΟ στέλεχος τυπ.1
Προκήρυξη 21-01-2020 Στέλεχος Κέντρου Στήριξης της ΚΑΛΟ Λέσβου ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ

Ελληνικα