Πρόσκληση για προσφορές για κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για «κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση βιομηχανικού κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000€ στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020 “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020, στις 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Ρόκου Ίριδας ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για κατασκευαστικές εργασίες με αρ. 4-2020
Παράρτημα Α. Σχέδιο ηλεκτρολογικής διαμόρφωσης
Παράρτημα Β. Πρότυπο οικονομικής προσφοράς
Παράρτημα Γ. Σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου (κάτοψη)