Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», δια της υπ’ αριθμ. 41ης 21/10/2019, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για τις μετακινήσεις προσώπων (ανήλικων ωφελούμενων και προσωπικού της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο των ακόλουθων Δράσεων: 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018”», «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5”» και «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Δομή Σουράδας”», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, συνολική προσφορά ανά ΤΜΗΜΑ, αποκλειστικά βάσει τιμής (CPV: 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη, 09134100-8 Πετρέλαιο justify).

Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των φακέλων προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 10/12/2019 και ώρα 9:00 π.μ., και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη, 31/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:
Αίτηση (για διακήρυξη 28-2019)
Διακήρυξη με αρ.28-2019 για Καύσιμο Κίνησης
ΤΕΥΔ (για διακήρυξη 28-2019)
Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης (για διακήρυξη 28-2019)
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (για διακήρυξη 28-2019)
Υπόδειγμα τεχνικών προδιαγραφών (για διακήρυξη 28-2019)

Ελληνικα