Αποτελέσματα Προκήρυξης (19-09-2019) Οδηγός
4 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση για προσφορές για χρώματα, κατασκευαστικά υλικά και εργαλεία βαφής με αριθμό 25/2019
8 Οκτωβρίου 2019

Ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού 23/2019 με κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC005547568.

Οι Ανάδοχοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν στην εταιρία μας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως εκείνα αναγράφονται στην παράγραφο 3.3. (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της διακήρυξης 23/2019, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Περισσότερα:

Απόφαση ΔΣ κατακύρωσης μειοδοτών για το διαγωνισμό 23/2019