Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων με αριθμό 22-2019
5 Σεπτεμβρίου 2019
Προκήρυξη (19/09/2019) Οδηγός
18 Σεπτεμβρίου 2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 44.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη με αρ.23-2019 για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, υπόδ…

ΤΕΥΔ (για διακήρυξη 23-2019)

Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης (για διακήρυξη 23-2019)

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (για διακήρυξη 23-2019)

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς (για διακήρυξη 23-2019)

Αίτηση (για διακήρυξη 23-2019)