Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, δημοσιεύει αύριο, Τετάρτη 13/02/2019 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τη διακήρυξη με αριθμό 70534 και τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, στις 17:00

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς