Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στόχος του έργου είναι η στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Tίτλος θέσης Κωδικός θέσης
Κοινωνικοί λειτουργοί ΚΕ
Οδηγοί ΟΔ
Ψυχολόγοι ΨΥ

Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στο παράρτημα.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μυτιλήνη, Λουτρά και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.pavlis@iliaktida-amea.gr και ιδιόχειρα στη διεύθυνση Καραντώνη 1, Μυτιλήνη με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων. Στο βιογραφικό θα πρέπει να είναι εμφανής ο Κωδικός της Θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα πιο πάνω) Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κ. Σπύρου Παυλή μέχρι την Τετάρτη, 19/07/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-22873 μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

Παράρτημα

 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινωνικός λειτουργός
Επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα

α) Πτυχίο ι δίπλωμα κοινωνικής εργασίας.

β)  Άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

Καθήκοντα θέσης Συμμετοχή στην ομάδα που έχει υπό την αρμοδιότητά της όλο το πλαίσιο της στήριξης των ωφελούμενων.

Συνεργασία και συντονισμός με τα μέλη της ομάδας.

Συντονισμός εθελοντών εάν χρειαστεί

Διασφάλιση εσωτερικού κανονισμού διαμερισμάτων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα και τους ωφελούμενους

Παροχή πληροφόρησης στις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της θετικής επιρροής στην κοινή γνώμη καθώς και ειδική εκπαίδευση προσωπικού που θα έρθουν σε επαφή με την ομάδα στόχου κατά τη διαδικασία υποδοχής

Επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και την Υπηρεσία Ασύλου

Ετοιμασία των διαμερισμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων

Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για τυχόν επικίνδυνα σημεία του σπιτιού που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια

Εναλλαγή στην υπευθυνότητα για την επαφή με UNHCR, Υπηρεσία Ασύλου και ΕΚΚΕ για παραλαβή ωφελούμενων

Εναλλαγή στην υπευθυνότητα για το τηλέφωνο επαφής για επείγοντα περιστατικά των ωφελούμενων και άμεση πρόσβαση στα διαμερίσματα για επίλυση του προβλήματος, και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενων (ιατρικών, ψυχολογικών κτλ.)

Καθοδήγηση των ωφελούμενων για τις δυνητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και σχετική υποστήριξη π.χ. επανασύνδεση οικογένειας κτλ.

Υποδοχή των ωφελούμενων και καταγραφή τους (ατομική συνέντευξη, λήψη πρώτων πληροφοριών)

Αρχική αξιολόγηση των ωφελούμενων και καταγραφή των δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα

Λήψη κοινωνικών ιστορικών για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Ενημέρωση των ωφελούμενων για τη λειτουργία των συσκευών και παροχή καθοδήγησης για τη χρήση ρεύματος, νερού κτλ., καθώς επίσης και για τη γύρω περιοχή, π.χ. που βρίσκονται τα supermarket και άλλες υπηρεσίες

Ενημερώνει τους ωφελούμενους για τη λειτουργία της κάρτας, που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και ποια προϊόντα δεν μπορούν να προμηθευτούν

Καθημερινή επίσκεψη στα διαμερίσματα για διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων

Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών για την παρακολούθηση των ωφελούμενων.

Στην περίπτωση ανάγκης κάλυψης επιπρόσθετων αναγκών είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων στην Ηλιακτίδα αλλά και σε εξωτερικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών (π.χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, νομική στήριξη, ένδυση και υπόδηση, επιπρόσθετες προμήθειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό κτλ.)

Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων

Κατά περίπτωση συνοδεία των ωφελούμενων σε φορείς παροχής ιατρικής περίθαλψης.

Συνεργασία με μεταφραστή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων

Αναφέρεται στον διαχειριστή του έργου και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα του έργου


 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ψυχολόγος
Επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα Πτυχίο Ψυχολογίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

Επιθυμητή δύο χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Καθήκοντα θέσης Ψυχολογική στήριξη των φιλοξενούμενων μέσω ατομικών συνεδρίων μετά από παραπομπή από τον κοινωνικό λειτουργό.

Ο τόπος των συνεδρίων θα είναι τα διαμερίσματα όπου διαμένουν οι ωφελούμενοι ή στα γραφεία της Ηλιακτίδας

Διασφαλίζει την διακριτικότητα και την ιδιωτικότητα κατά την επίσκεψή του/της στα διαμερίσματα για την προστασία των ωφελούμενων

Συνεργάζεται με τον μεταφραστή για τη στήριξη των ωφελούμενων

Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την κατ’ ιδίαν συνεδρία με ωφελούμενους ή με την ομαδική στήριξη της οικογένειας ή ορισμένων μελών της.

Παρέχει ατομική συμβουλευτική υποστήριξη όταν ο ωφελούμενος το επιθυμεί.

Κρίνει εάν χρειάζονται επιπρόσθετες συνεδρίες και ενημερώνει ανάλογα τον διαχειριστή του έργου για την πραγματοποίηση περισσότερων από μία συνεδρίων.

Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης και παράδοσή του στο διαχειριστή έργου μετά το τέλος της κάθε συνεδρίας

Στο αρχείο ψυχολογικής αξιολόγησης αιτιολογεί την ανάγκη επιπρόσθετων συνεδρίων όπου το κρίνει απαραίτητο.

Διασύνδεση και παραπομπή ανηλίκων αλλά και ενηλίκων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

Αναφέρεται στον διαχειριστή του έργου

Ενημερώνει τον κοινωνικό λειτουργό – υπεύθυνο για τους ωφελούμενους για την ψυχολογική κατάσταση των ωφελούμενων και δίνει κατευθύνσεις στον κοινωνικό λειτουργό έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα.

Συνεργάζεται με τους άλλους ψυχολόγους του έργου και υποστηρίζει τους εργαζόμενους του έργου όπου χρειάζεται με ομαδική υποστήριξη.


 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οδηγός
Επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ κατηγορίας

Υποψήφιοι που απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Δ ή Δ + Ε από την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α)

Επιθυμητή εμπειρία οδήγησης δύο ετών

Πιστοποιητικό  υγείας από πρωτοβάθμια επιτροπή υγείας

Καθήκοντα θέσης & αποτύπωση επι μέρους εργασιών Μεταφορά προσωπικού στις δομές της Ηλιακτίδας

Μεταφορά ωφελούμενων από και προς τις δομές της Ηλιακτίδας αλλά και σε άλλες δομές που αφορούν την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων όπως νοσοκομείο, λιμάνι κτλ.

Για όλες τις κατηγορίες τα συνεκτιμώμενα προσόντα είναι : Δίπλωμα οδήγησης – Εθελοντική εργασία

Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη των υποψηφίων.