Παρασκευή 19.05.2017

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η θέση αφορά στην υλοποίηση του έργου για τη στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Β. Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης:  

 

Protection Officer

 

Διάρκεια συμβολαίου : 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης αναλόγως της ανανέωσης της σύμβασης της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με την UNHCR

Τόπος Εργασίας: Τα γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στη Θεσσαλονίκη με συχνές μετακινήσεις στη Β. Ελλάδα και την υπόλοιπη επικράτεια

 

 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Protection Officer

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού

Τριετής γενική εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία σε έργα σχετικά με το προσφυγικό / μεταναστευτικό. Κατά προτίμηση σε θέση πεδίου. 

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και MicrosoftOffice.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου B2 αγγλικής, επιθυμητό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). 

Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ. Θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται συχνά στη Β. Ελλάδα και ευρύτερα την Ελληνική επικράτεια.

Για τους άρρενες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος για την προστασία και την ασφάλεια των ωφελούμενων της Ηλιακτίδας

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ένταξης των ωφελούμενων στην ελληνική κοινωνία

Συντονισμός με συνεργαζόμενους φορείς

Συμμετοχή στην ομάδα οικογενειακής ευημερίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της Ηλιακτίδας.

Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων που αφορούν ωφελούμενους της Ηλιακτίδας και διεκπεραιώνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τους

Υποστηρίζει τους εταίρους της Ηλιακτίδας που παρέχουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους

Συμμετοχή στην ομάδα που έχει υπό την αρμοδιότητά της όλο το πλαίσιο της στήριξης των ωφελούμενων.

Εξέταση των προς ενοικίαση διαμερισμάτων σχετικά με την λειτουργικότητά τους

Συνεργασία και συντονισμός με τα μέλη της ομάδας.

Συντονισμός εθελοντών

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα και τους ωφελούμενους

Παροχή πληροφόρησης στις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της θετικής επιρροής στην κοινή γνώμη καθώς και ειδική εκπαίδευση προσωπικού που θα έρθουν σε επαφή με την ομάδα στόχου κατά τη διαδικασία υποδοχής

Επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και την Υπηρεσία Ασύλου

Καθοδήγηση των ωφελούμενων για τις δυνητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και σχετική υποστήριξη π.χ. επανασύνδεση οικογένειας κτλ.

Υποδοχή των ωφελούμενων και καταγραφή τους (ατομική συνέντευξη, λήψη πρώτων πληροφοριών.)

Αρχική αξιολόγηση των ωφελούμενων και καταγραφή των δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα

Λήψη κοινωνικών ιστορικών για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών για την παρακολούθηση των ωφελούμενων.

Στην περίπτωση ανάγκης κάλυψης επιπρόσθετων αναγκών είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων στην Ηλιακτίδα αλλά και σε εξωτερικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών (π.χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, νομική στήριξη, ένδυση και υπόδηση, επιπρόσθετες προμήθειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό κτλ.)

Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων

Κατά περίπτωση συνοδεία των ωφελούμενων σε φορείς παροχής ιατρικής περίθαλψης.

Συνεργασία με μεταφραστή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων

Αναφέρεται στον διαχειριστή του έργου και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα του έργου

Αναφέρεται στο Βοηθό Συντονιστή Βορείου Ελλάδος

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν βιογραφικό να καλύπτουν τουλάχιστον τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα της θέσης, να έχουν τις ικανότητες και τον χαρακτήρα που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.mpikou@iliaktidaamea.gr με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Protection Officer και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κ. Μαρίας Μπίκου μέχρι την Δευτέρα, 29/05/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών. 

 

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).