Τρίτη 04/04/2017

 

Τρίτη 04/04/2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Relocation Scheme and Emergency Response» που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στόχος του έργου είναι η στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 

Μία θέση διοικητικού

Οκτάωρη εργασία

Διάρκεια συμβολαίου : 3 μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέση διοικητικού λειτουργού και επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε οργάνωση που ασχολείται με το προσφυγικό. Κατά προτίμηση σε θέση οργανωτική.

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και Microsoft Office.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου C1 αγγλικής, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) .

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Άψογες ικανότητες στην γραπτή και προφορική επικοινωνία.

Καλή διαχείριση του εργασιακού φόρτου, ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση και στενά χρονικά όρια. Ικανότητα στην αυτονομία και στην οργάνωση της εργασίας και του γραφείου.

Εμπειρία και γνώσεις στην τεχνική υποστήριξη υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Εμπειρία στην διεξαγωγή διαγωνισμών για αγορές προϊόντων ή μίσθωση υπηρεσιών

Ικανότητα σε εργασία σε ομαδικό περιβάλλον.

Επιθυμητή εθελοντική εμπειρία σε οργάνωση που ασχολείται με το προσφυγικό.

Ψύχραιμος, ευγενικός αλλά και δυναμικός χαρακτήρας.

Βασικές γνώσεις οικονομικών

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διεξαγωγή διαγωνισμών και προσφορών με στόχο την αγορά εξοπλισμού ή την μίσθωση υπηρεσιών για τις ανάγκες του προγράμματος. Τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών διαφάνειας που απαιτούνται από το την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την ελληνική νομοθεσία στην διεξαγωγή διαγωνισμών και προσφορών.

Τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού δικτύου των γραφείων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων και των προβολέων διαφανειών.

Διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των κοινωνικών δικτύων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ. Τεχνική υποστήριξη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο λογισμικό των κινητών και υπολογιστών όλων των υπαλλήλων.

Διαχείριση των τηλεφωνικών συνδέσεων των κινητών τηλεφώνων όλων των υπαλλήλων και συνεργασία με την συνεργαζόμενη εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

Διασφαλίζει ότι το έργο λειτουργεί με γνώμονα τη στήριξη των ωφελούμενων στον καλύτερο δυνατό βαθμό 

Υποστηρίζει την διοίκηση και το λογιστήριο στην ετοιμασία των εκθέσεων προόδου και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων του έργου για τις εκθέσεις προόδου του έργου

Διατήρηση φακέλου και αρχείου του έργου

Συνεργάζεται με το λογιστή για θέματα που χειρίζεται ο λογιστής

Τήρηση αρχείου με τις επαφές και συνεργασίες.

Στήριξη στην οικονομική παρακολούθηση του έργου

Διατήρηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου του έργου

Διαθέσιμος να κάνει επαγγελματικά ταξίδια όταν χρειαστεί για την υποστήριξη του έργου και των συνεργατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υποστήριξη του τμήματος προμηθειών.  Καταγραφή αναγκών και δημιουργία οικονομικών αναφορών και με στόχο την αγορά εξοπλισμού

Συμβουλευτική σε τεχνικά θέματα διαχείρισης της βάσης δεδομένων των ξενώνων ή των ωφελούμενων του προγράμματος.

 

 

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν βιογραφικό να καλύπτουν τουλάχιστον τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα της θέσης, να έχουν τις ικανότητες και τον χαρακτήρα που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.pavlis@iliaktidaamea.gr ή ιδιόχειρα στη διεύθυνση Καραντώνη 1, Μυτιλήνη με τίτλο / θέμα: «Προκήρυξη Θέσης Διοικητικού ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κου Σπύρου Παυλή μέχρι και την Τρίτη, 11/04/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-22873 μέχρι και 2 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλ

Ελληνικα