ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπηρεσιών Ασφαλείας / Φύλαξης Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπηρεσιών Ασφαλείας / Φύλαξης Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων

 

 

File code:

 

Θέμα:   06/2016/ITB

                        Υπηρεσίες Ασφάλειας

                        28/07/2016

 

Τρόπος Υποβολής:

 

Οι προσφορές να υποβάλλονται με φάξ στο (2251045577)

Ή να παραδίδονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Πάροδος Αγίου Θεράποντα, Μυτιλήνη 81100

Ή να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosforesiliaktida@gmail.com

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: ώρα: 15:00 μέρα Δευτέρα 01/08/2016

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σημειώστε πως σε ώρες αιχμής ο αριθμός φαξ μπορεί να είναι κρατημένος για μεγάλες περιόδους. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της προθεσμίας.

 

Απαιτήσεις:

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου λειτουργίας δομών ασυνόδευτων ανηλίκων το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ζητά προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

1)      Υπηρεσίες φύλαξης δομών ασυνόδευτων Ανηλίκων (security services) κατά τις νυχτερινές ώρες 11μμ-7πμ

2)      Υπηρεσίες φύλαξης δομών ασυνόδευτων Ανηλίκων (security services) κατά την ημέρα 7πμ-3μμ ή 3μμ-11μμ

 

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται από φύλακες ασφαλείας που έχουν εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα από το νόμο πιστοποιητικά για παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Το προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει τις υπηρεσίες στις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα πρέπει να λάβει γνώση και να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή και άλλους σχετικούς κανονισμούς δεοντολογίας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε δομές στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες ή και ασυνόδευτοι ανήλικοι.

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες τύπου 1 δεν δύνανται να ξεπερνούν τις €2.000 ανά μήνα ανά φύλακα. Οι υπηρεσίες τύπου 2 δεν δύνανται να ξεπερνούν τις €1.700 ανά μήνα ανά φύλακα. Η Ηλιακτίδα δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά.

 

Ποσότητα: για τις υπηρεσίες τύπου 1 απαιτούνται ενδεικτικά 2-4 φύλακες για χωριστές τοποθεσίες. Η Ηλιακτίδα μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει από τον επιτυχόντα προσφοροδότη περισσότερους ή λιγότερους φύλακες. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει να δίνεται ανά φύλακα ανά τοποθεσία.

 

Για τις υπηρεσίες τύπου 2 μπορεί δυνητικά να απαιτηθούν 1-3 φύλακες για χωριστές τοποθεσίες. Η Ηλιακτίδα μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει από τον επιτυχόντα προσφοροδότη περισσότερους ή λιγότερους φύλακες. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει να δίνεται ανά φύλακα ανά τοποθεσία.

 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Οι δομές ασυνόδευτων ανηλίκων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στη Λέσβο (στην πόλη της Μυτιλήνης, στα Λουτρά, στη Γέρα ή και σε άλλες τοποθεσίες τις οποίες θα υποδείξει στον ανάδοχο η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ).

 

Η προσφορά σας πρέπει να σημειώνει καθαρά:

 

1.       Μηνιαίο κόστος ανά φύλακα ανά τοποθεσία για τις υπηρεσίες τύπου 1 και 2 (χωριστό κόστος ανά τύπο υπηρεσίας):

2.       ΦΠΑ: 17%

3.       Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ανά φύλακα ανά τοποθεσία:

4.       Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων

5.       Ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας: Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ αναμένει πως θα χρειάζεται την έναρξη της παροχής υπηρεσίας με την έναρξη λειτουργίας κάθε δομής (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2016). Οι υπηρεσίες αναμένεται να παρέχονται μέχρι την 31/12/2016 με δυνατότητα επέκτασης με την ίδια τιμή μέχρι και την 31/12/2017. Ο προσφοροδότης θα πρέπει να σημειώνει τυχόν καθυστερήσεις οι οποίες δύνανται να εμποδίσουν την έναρξη της υπηρεσίας εντός του Αυγούστου 2016.

6.       Περίοδος ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά και οι σχετικές τιμές πρέπει να έχουν περίοδο ισχύος τουλάχιστον 1 μήνα

7.       Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας:

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες:

 

1.       Οι τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ.

2.       Η πληρωμή θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που θα αναφέρεται στη σύμβαση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιων του ημερολογιακού μήνα που πέρασε.

3.       Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

4.       Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία

5.       Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του προσφοροδότη εις ολόκληρο ή εν μέρη.

7.       Χειρόγραφες, τμηματικές προσφορές ή προσφορές που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα αξιολογούνται

8.       Θα υπάρχει ρήτρα καθυστέρησης 3.5% για κάθε ημέρα καθυστέρησης έναρξης των υπηρεσιών σε μηνιαία βάση ανά φύλακα.

9.       Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσοφοροδότη πως ο ίδιος ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη δεν σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ.

Ερωτήσεις θα υποβάλλονται γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosforesiliaktida@gmail.com . Μέχρι την 31/07/2016

 

Ελληνικα