“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                               

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρυσάφη Ασπασία

ΤΗΛ. 2251045577                                                                        Μυτιλήνη 05/04/2016          

FAX :2251045577                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4623.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 206136/οικ. 61473/14-3-2012 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 8/10/2015 (ΦΕΚ 127,Α΄) και άρθρο 49 του Ν. 4351 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» απόφαση ένταξης της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1  (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ» με κωδικό MIS2015ΣΕ09300001.

 

 

03. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

 

Ειδικότητα

Τόπος υλοποίησης

 

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

106

ΠΕ Γεωπόνος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Έως 31 Οκτωβρίου 2016

1

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·       Να έχουν ηλικία 30 ετών και κάτω δηλ. να είναι γεννημένοι από το 1986 και εντεύθεν.

·       να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

·       να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014).

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, απευθύνοντάς την στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ υπόψιν κα. Ασπασία Χρυσάφη (τηλ. επικοινωνίας: 2251045577). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά 9:00πμ – 13:00μμ  στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ, Πάροδος Αγ. Θεράποντος. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή email.

 

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Ελληνικα