Προκήρυξη (22/8/2023) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Πύργος¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001655, 3) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Σουράδα¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001653, 4) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Λιμανάκι¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001652,  5) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Ροιά¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001650, ¨Κ.Φ.Α.Α. 6) ¨Φοίνικας¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001654, και ένταξη στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021 – 2027». Με διάρκεια υλοποίησης από 1-8-2023 έως και 31/7/2024. Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ ΣΟΜ 1 Πλήρης απασχ.
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ ΣΟΜ 1 Μερικής απασχ.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους και μια θέση μερικής Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Ιουλίου 2024 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31/7/2024.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15:00 π.μ.

Περισσότερα:

Προκήρυξη 22-8-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
Αίτηση 22-8-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
Υπευθύνη δήλωση Μη Καταδίκης

Ελληνικα