Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών μακράς διάρκειας-ζαχαροπλαστικής (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187668)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, Γυμνασιάρχου Δαυίδ, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δια της συλλογής έντυπων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ειδών μακράς διάρκειας-ζαχαροπλαστικής, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″», με κωδικό ΟΠΣ 5163939, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στο τμήμα.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών με κατάθεση φυσικού φακέλου στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. είναι η Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών ζαχ.κής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Αίτηση)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο συμφωνητικού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Εγγυητική επιστολή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Οικονομική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Τεχνική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αντικείμενο σύμβασης)

Ελληνικα