Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176247)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ανά ΤΜΗΜΑ κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δια της συλλογής έντυπων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″», με κωδικό ΟΠΣ 5163939, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά σε ένα ή περισσότερα τμήματα, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει προσκληθεί να καταθέσει προσφορά για το εν λόγω τμήμα.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών με κατάθεση φυσικού φακέλου στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. είναι η Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αντικείμενο σύμβασης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Τεχνική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Οικονομική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Εγγυητική επιστολή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο συμφωνητικού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Αίτηση)

Ελληνικα