Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170874), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″», με κωδικό ΟΠΣ 5163939, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με κατάθεση φυσικού φακέλου είναι η Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά:

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων με αρ.38-2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αντικείμενο σύμβασης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ) – html
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Τεχνική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Οικονομική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Εγγυητική επιστολή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο συμφωνητικού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Αίτηση)

Ελληνικα