Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ένταξη έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης από 01/02/2022 ως 31/01/2023, το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης ΘΕΣΕΙΣ
Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος ή Φιλόλογος) ΕΚΠ. 2

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 στα πλαίσια αναπλήρωσης κενών θέσεων κυρίως λόγω αδειών υπάρχοντος προσωπικού, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Περισσότερα:

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού 26-4-2022
Αίτηση 26-04-2022 Εκπαιδευτικός
Υπεύθυνη δήλωση Ν105. ΠΟΙΝΙΚΟ

Ελληνικα