Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5131435, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» (“Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece”) και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α Πρόσκλησης 5025). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Bοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α: 139880) και με κατάθεση φυσικού φακέλου είναι η Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Περισσότερα:

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων με αρ.58-2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αντικείμενο σύμβασης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΕΕΕΣ) σε xml
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Τεχνική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Οικονομική προσφορά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Εγγυητική επιστολή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Σχέδιο συμφωνητικού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Αίτηση)

Ελληνικα