Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νομό Λέσβου (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές), στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5041706.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για προμήθεια laptop με αρ. 26-2021 (Κ.ΑΛ.Ο.)
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 26-2021 (Κ.ΑΛ.Ο.)

Ελληνικα