Κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης – 21/04/2021 – 4:47 μμ

Ανάδοχος: Βασίλειος Σγουράκης (Voyager rent a car)

Έγκριση Δ.Σ. των αποτελεσμάτων


Ορθή επανάληψη – 02/04/2021 – 11:56

Ορθή επανάληψη ως προς την παράγραφος «2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ», σημείο «2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται το εν λόγω σημείο που αφορά στη συμμόρφωση των προς μίσθωση οχημάτων με τα πρότυπα ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 39001 (Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) (σελίδα 20 της επισυναπτόμενης πρόσκλησης).

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, καθώς η ακύρωση της εν λόγω απαίτησης θεωρείται ότι δεν κωλύει την προετοιμασία των προσφορών, ούτε την υπόλοιπη διαδικασία. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα συνοδευτικά έγγραφα και οι όροι της αρχικής πρόσκλησης.


Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση (διακήρυξη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo στο νομό Κιλκίς (CPV: 34100000-8, Αυτοκίνητα οχήματα), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00.

Περισσότερα:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για τη μίσθωση οχημάτων VAN με αρ.40-2021Κ
1. ΤΕΥΔ για την υπ’αρ.40-2021Κ
2. Τεχνική προσφορά για την υπ’αρ.40-2021Κ
3. Αίτηση συμμετοχής για την υπ’αρ.40-2021Κ
4. Οικονομική προσφορά για την υπ’αρ.40-2021Κ

 

Ελληνικα