Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 12:00 16/12/2020

Του υπ’αρ.9/2021 διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής ως προς τα ακόλουθα σημεία, τα οποία για χάριν ευκολίας σημειώνονται στην πρόσκληση με κόκκινο χρώμα:

  1. Παράγραφος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σημείο 7: «Το κόστος της τιμής μονάδας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). Όπου τιμή μονάδας νοείται το ένα (1) λίτρο, το ένα (1) τεμάχιο, το ένα (1) κιλό, το ένα (1) μέτρο. Παραδείγματος χάριν, το «σαμπουάν μαλλιών των 250-300ml» θα αναγάγει ο ενδιαφερόμενος προσφέρων την προσφερόμενη τιμή του είδους «σαμπουάν μαλλιών» στο ένα (1) λίτρο (=1000ml). Αντίστοιχα, για το είδος «αλουμινόχαρτο 7-10m» ο προσφοροδότης θα αναγάγει την τιμή του είδους στο ένα (1) μέτρο, κ.ο.κ.»
  2. Παράγραφος ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σημείο 8: «Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει ως εξής: Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους αναδόχους ξεχωριστά, βάσει του κόστους της μίας (1) μονάδας των προϊόντων […]»,

Ορθή επανάληψη και ως προς την «Τεχνική – Οικονομική προσφορά για 9-2021», όπου προστέθηκε η στήλη της μονάδας μέτρησης προς διευκόλυνση των προσφερόντων.


Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής με κωδικό CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, Προϊόντα ατομικής περιποίησης στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για καθαριστικά και είδη υγιεινής με αρ. 9-2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τεχνική – οικονομική προσφορά για 9-2021

Ελληνικα