Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής

Προκήρυξη Υπεύθυνος Προμηθειών ΕΣΤΙΑ ΙΙ
15 Δεκεμβρίου 2020
Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής
15 Δεκεμβρίου 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 12:00 16/12/2020

Του υπ’αρ.9/2021 διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής ως προς τα ακόλουθα σημεία, τα οποία για χάριν ευκολίας σημειώνονται στην πρόσκληση με κόκκινο χρώμα:

  1. Παράγραφος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σημείο 7: «Το κόστος της τιμής μονάδας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). Όπου τιμή μονάδας νοείται το ένα (1) λίτρο, το ένα (1) τεμάχιο, το ένα (1) κιλό, το ένα (1) μέτρο. Παραδείγματος χάριν, το «σαμπουάν μαλλιών των 250-300ml» θα αναγάγει ο ενδιαφερόμενος προσφέρων την προσφερόμενη τιμή του είδους «σαμπουάν μαλλιών» στο ένα (1) λίτρο (=1000ml). Αντίστοιχα, για το είδος «αλουμινόχαρτο 7-10m» ο προσφοροδότης θα αναγάγει την τιμή του είδους στο ένα (1) μέτρο, κ.ο.κ.»
  2. Παράγραφος ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σημείο 8: «Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει ως εξής: Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους αναδόχους ξεχωριστά, βάσει του κόστους της μίας (1) μονάδας των προϊόντων […]»,

Ορθή επανάληψη και ως προς την «Τεχνική – Οικονομική προσφορά για 9-2021», όπου προστέθηκε η στήλη της μονάδας μέτρησης προς διευκόλυνση των προσφερόντων.


Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής με κωδικό CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, Προϊόντα ατομικής περιποίησης στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για καθαριστικά και είδη υγιεινής με αρ. 9-2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τεχνική – οικονομική προσφορά για 9-2021

Ελληνικα