Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Προκύρηξη θέσης Γεωπόνου

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών»
5 Απριλίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14 Ιουλίου 2016

 

“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                               

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρυσάφη Ασπασία

ΤΗΛ. 2251045577                                                                        Μυτιλήνη 05/04/2016          

FAX :2251045577                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4623.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 206136/οικ. 61473/14-3-2012 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 8/10/2015 (ΦΕΚ 127,Α΄) και άρθρο 49 του Ν. 4351 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» απόφαση ένταξης της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1  (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ» με κωδικό MIS2015ΣΕ09300001.

 

 

03. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

 

Ειδικότητα

Τόπος υλοποίησης

 

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

106

ΠΕ Γεωπόνος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Έως 31 Οκτωβρίου 2016

1

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·       Να έχουν ηλικία 30 ετών και κάτω δηλ. να είναι γεννημένοι από το 1986 και εντεύθεν.

·       να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

·       να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014).

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, απευθύνοντάς την στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ υπόψιν κα. Ασπασία Χρυσάφη (τηλ. επικοινωνίας: 2251045577). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά 9:00πμ – 13:00μμ  στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ, Πάροδος Αγ. Θεράποντος. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή email.

 

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Ελληνικα